Noodverlichting controle en onderhoud

Het Bouwbesluit , Gebruiksbesluit 2008 en o.a. de Arbowet beschrijven de eisen die gesteld worden aan de noodverlichtinginstallatie en het onderhoud hiervan. Vraag aan E-Check geheel vrijblijvend advies over deze complexe wet- en regelgeving.

Relevante normatieve verwijzingen

  • ISSO publikatie 79 – Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallatie
  • NEN-EN 1838 – Toegepaste verlichtingstechniek
  • NEN 6088 – Brandveiligheid van gebouwen/ Vluchtwegaanduiding
  • NEN-EN 50172 – Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen

Gebruiksbesluit 2008 noodverlichting

Per 1 november 2008 is het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken (Gebruiksbesluit) van kracht. In deze nieuwe wet staan de brandveiligheidseisen waaraan alle gebouwen in Nederland dienen te voldoen. Hierdoor verdwijnen lokale gemeentelijke eisen en zijn er veel minder gebruiksvergunningen nodig. U bent als gebruiker/ eigenaar van het gebouw primair verantwoordelijk dat aan de eisen van het Gebruiksbesluit wordt voldaan. Zelfs zonder dat de gemeente of brandweer u daar eerst op heeft gewezen. In het Gebruiksbesluit is er veel aandacht voor het aspect vluchten:

  • In ieder gebouw dienen vluchtroutes en ruimtes waarin groepen mensen samenkomen voorzien te zijn van adequate noodverlichting.
  • Noodverlichting dient ten minste eenmaal per jaar vakkundig onderhouden en gecontroleerd te worden.

De volgende artikelen gaan specifiek nader in op noodverlichting:

Artikel 2.3.7 Vluchtrouteaanduidingen

  • 1. Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN6088 en aan de zichtbaarheidseisen van NEN-EN1838.
  • 3. Een vluchrouteaanduiding voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor electriciteit gedurende een periode van ten minste 60 minuten aan de zichtbaarheidseisen van NEN-EN1838.
  • 5. De controle en het onderhoud van een vluchtrouteaanduiding vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.
  •