NEN1010

De NEN 1010 behelst de norm voor aanleg, uitbreiding en modificatie van elektrische installaties of installatiedelen.

De elektrische installatie moet du worden ontworpen en aangelegd conform de NEN 1010. De NEN 1010 is dan ook een echte productnorm. Als het “product” af is geldt de norm niet meer. Dit blijft zo totdat de elektrische installatie weer wordt gewijzigd. De norm NEN 1010 is een minimumeis waaraan u wettelijk dient te voldoen.

Toepassingsgebied NEN1010

De norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere:

  • woningen en kantoren;
  • gebouwen en terreinen bedoeld voor openbare en industriële doeleinden;
  • ruimten en terreinen bestemd voor landbouw, veeteelt of tuinbouw, geprefabriceerde gebouwen;
  • caravans, logiesverblijven en daarvoor bestemde terreinen;
  • bouwterreinen, tentoonstellings- en kermis- en andere tijdelijke installaties;
  • jachthavens;
  • buitenverlichting.

Wettelijke status NEN1010

Het Bouwbesluit geeft de technische eisen waaraan moet zijn voldaan om een bouwvergunning te verkrijgen. Dit zijn prestatie-eisen. Als invulling van deze eisen worden normen aangewezen. Het Bouwbesluit wijst via de Regeling Bouwbesluit en NEN 2000 aan wanneer welke editie van NEN 1010 van kracht is. Hierdoor is het wettelijk verplicht dat installaties van gebouwen moeten voldoen aan NEN 1010.

NEN 1010 is tevens in de beleidsregel bij het Arbo-besluit expliciet vermeld als middel om aan de wetgeving te voldoen. Als de Arbeidsinspectie installaties in gebouwen controleert, hanteert zij NEN 1010 bij haar inspecties. Indien bij een ongeval geconstateerd is dat NEN 1010 niet of onvoldoende is toegepast, heeft de werkgever een zwakke positie bij het aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht op grond van de Arbo-wet.

Vraag aan E-Check geheel vrijblijvend advies over deze complexe wet- en regelgeving.